I henhold til Lov for Monolitten Idrettslag § 10 innkalles det til ordinært årsmøte tirsdag 14. mars
2023 klokken 18.00


Sted: 3. etasje på Laboratoriet, Harbitzalléen 3


Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkallingen og de stemmeberettigede, valg av dirigent, protokollfører og 2
medlemmer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av sakslisten og forretningsorden
3. Behandle idrettslagets årsberetning
4. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
revisors beretning
5. Behandle forslag og saker
6. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
7. Vedta idrettslagets budsjett
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
9. Valg
10. Engasjere revisor


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf
Lov for Monolitten Idrettslag § 10 (2). Forslag sendes skriftlig til post@monolittenil.no.


Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet, jf Lov Monolitten Idrettslag § 10 (2), på denne siden


Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet!

Dokumenter for årsmøtet ligger samlet i Monolitten årsrapport, samt enkeltvis.
De tre sakene utenom vanlige årsmøte saker ligger henholdsvis som Sak 10.1, 10.2 og 10.3 med medfølgende dokumenter; instruks valgkomite, instruks kontrollkomite og forslag ny lov.
Årsberetning ligger også vedlagt, styrets økonomiske beretning ligger vedlagt i årsberetningen.

 

Photo by Jaime Lopes on Unsplash